Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2023 của Công an huyện Điện Biên

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2023 của Công an huyện Điện Biên