Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2022 của Công an huyện Nậm Pồ

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2022 của Công an huyện Nậm Pồ