Lối sống có văn hóa là cội nguồn sức mạnh, cốt lõi để xây dựng phong cách người Công an Điện Biên “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Với quan điểm con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Xây dựng đời sống văn hóa nói chung, lối sống văn hóa nói riêng là một nhiệm vụ cách mạng quan trọng, là sự nghiệp lâu dài, gian khổ, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của toàn xã hội và của từng cá nhân.
Đại tá Ngô Thanh Bình
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy,
     Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên
 
Với quan điểm con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Xây dựng đời sống văn hóa nói chung, lối sống văn hóa nói riêng là một nhiệm vụ cách mạng quan trọng, là sự nghiệp lâu dài, gian khổ, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của toàn xã hội và của từng cá nhân.
Tùy theo góc độ tiếp cận, mục đích nghiên cứu khác nhau mà có rất cách định nghĩa về phạm trù lối sống; tuy nhiên có thể quy các ý kiến thành hai khuynh hướng cơ bản, một là: Chỉ những hoạt động sống và phương thức tiến hành các hoạt động sống được lặp đi lặp lại, có tầm ảnh hưởng mạnh và độ phổ biến cao thì mới được coi là lối sống. Hai là, lối sống là tất cả những hoạt động được một bộ phận lớn cộng đồng người chấp nhận và thực hành trong một môi trường cụ thể và trong một khoảng thời gian tương đối ổn định. Từ những quan niệm trên về lối sống, ta có thể hiểu lối sống là một thành tố của văn hóa, một phương thức tồn tại và biểu hiện của văn hóa; và như vậy, lối sống văn hóa chính là những thói quen hành xử đẹp của cá nhân hoặc của một cộng đồng.
Là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân được xem là hình mẫu của quá trình xây dựng, phát triển văn hóa. Điều đó đã được khắc họa một cách biện chứng, đầy đủ, sâu sắc nhất trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã đúc kết, ban hành và khắc ghi 5 Lời thề danh dự, 10 Điều kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân, 11 Điều cấm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân … Căn cứ vào thực tiễn công tác, theo chúng tôi, lối sống văn hóa trong Công an nhân dân được thể hiện dưới một số luận điểm cụ thể sau:
Thứ nhất, nét văn hóa nổi bật, xuyên suốt của lực lượng công an chính là văn hóa chính trị “bản lĩnh”, “đoàn kết”, “tuyệt đối trung thành”. Ngay từ khi ra đời và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cũng như những khó khăn, thử thách khác nhau, mỗi CBCS Công an nhân dân đều luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, đem hết sức lực, trí tuệ và cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Công an ta là của nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác định rõ việc xây dựng người chiến sỹ Công an có đức, có tài là yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là đạo đức, đồng thời là yếu tố tiên quyết, là cội nguồn sức mạnh, cốt lõi để xây dựng phong cách người Công an Điện Biên bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng bảo đảm thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, quan trọng nhằm tạo lập nền tảng về lối sống mang giá trị văn hóa trong từng cấp cán bộ mà trước hết là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong suốt chặng đường 79 năm qua, dù khó khăn, gian khổ đến mấy hay lúc đứng trước muôn vàn thử thách, hy sinh, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng vẫn luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành, hết lòng, hết sức phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, của Nhân dân. Trong công tác và chiến đấu, có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tận tuỵ, âm thầm chấp nhận mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mỗi một chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên đã góp phần làm cho kỷ cương phép nước được nghiêm minh hơn, tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân được bảo vệ tốt hơn, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo khác nhau, mỗi CBCS luôn được quán triệt toàn diện, đồng bộ về phẩm chất, tư cách, đạo đức, tư tưởng, lối sống, từ thông qua các cuộc sinh hoạt cơ quan định kỳ, đột xuất đến thông qua việc giao việc, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ… Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được xác định là khâu đột phá, là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” và được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Tinh thần chỉ đạo chung là: Cán bộ phải làm việc với tinh thần suy nghĩ chín chắn, thấu đáo mọi vấn đề; đưa ra nhận định, phân tích, quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật phải chắc chắn, cẩn trọng, quyết liệt, hiệu quả, không để sót lọt tội phạm hoặc oan sai xảy ra. Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an tỉnh quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chống chạy chức, chạy quyền. Không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cũng không để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài.... Việc bố trí CBCS theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp Công an từng bước bảo đảm đúng tỷ lệ quy định. Lực lượng Công an xã, thị trấn đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ CBCS, ngoài việc tạo điều kiện cho CBCS đi đào tạo, bồi dưỡng hệ tập trung, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Học viện CSND, ANND… tổ chức các lớp Đại học hệ vừa học vừa làm. Nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học hiện nay toàn Công an tỉnh 68,51%, Tiến sỹ 06 đồng chí (0,35%), Thạc sĩ 191 đồng chí (10,37%). Nhờ vậy, mỗi CBCS Công an Điện Biên luôn xác định tâm thế, tư tưởng, thái độ và trách nhiệm vững vàng, yên tâm công tác, hết lòng hết sức phụng sự Đảng, Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức đan xen và diễn biến phức tạp. Trong nội bộ đã xuất hiện những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề; đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược. Kịp thời tham mưu, chủ động gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần lời dạy của Bác: “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được”. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ…
Thứ hai, văn hóa Công an nhân dân là văn hóa công vụ “tận tụy”, “tận tâm”, “liêm khiết”. Gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng mà có các khẩu hiệu, phong trào hành động cụ thể như: “chủ động, sáng tạo, tận tuỵ”; “cương quyết, khôn khéo”, “linh hoạt, mưu trí, sáng tạo”; “thân thiện, niềm nở”; “liêm khiết”, “làm hết việc, không hết giờ”… Phát huy vai trò của lực lượng công an các cấp, nhất là cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những kết quả thể hiện rõ nhất sự chuyển biến đó là với vai trò nòng cốt lực lượng công an đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 2 huyện giải quyết thành công vụ tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính giữa bản Hua Sát, xã Mường Khong (huyện Tuần Giáo) và bản Nậm Chan 3, xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã kéo dài hơn 20 năm nay. Đây là vụ tranh chấp xảy ra từ năm 1994, đã giải quyết nhiều lần nhưng không thành, quá trình tranh chấp đã xảy ra một số sự việc phức tạp, luôn tiềm ẩn phát sinh thành điểm nóng; thậm chí nhiều lần xảy ra xô sát giữa nhân dân hai bên, từ dó dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền luận điệu sai trái. Thông qua tin tố giác của quần chúng, từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã đấu tranh thắng lợi 2.430 vụ, 2.939 đối tượng thu: 508.12 kg hêrôin, 126.25 kg thuốc phiện, gần 800.000 ngàn viên ma tuý tổng hợp, 92 súng quân dụng, 35 xe ô tô, 15 kg vàng, 135 ngàn USD, trên 12 tỷ VNĐ...Bên cạnh đó, ngoài công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn sẵn sàng chung tay giúp bà con lao động, sản xuất, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hướng dẫn cách quây bạt che chắn và chống rét, sản xuất.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, với vai trò là đơn vị đi đầu trong thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà tại Điện Biên, 03 năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các xã, bản của các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông triển khai thực hiện kế hoạch. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì tham mưu và trực tiếp phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng, sửa chữa và bàn giao 2.800 ngôi nhà mới bảo đảm theo đúng thiết kế và tiến độ… Bên cạnh đó, Công an tỉnh phát động và phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng 10 nhà nghĩa tình đồng đội, 03 phòng học tại các điểm trường mầm non, hơn 1.300 suất quà với tổng trị giá gần 07 tỷ đồng. Đặc biệt, phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương, Hội Phụ nữ Công an các cấp trong Công an tỉnh Điện Biên đã nhận đỡ đầu, chăm sóc đến năm 18 tuổi đối với 10 cháu trong độ từ 03 đến 13 tuổi, trong đó có 02 cháu là con CBCS Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, 02 cháu là con CBCS Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...Bằng những việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa đó, Công an tỉnh Điện Biên đã, đang và sẽ luôn tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp về lối sống có văn hóa của người chiến sĩ công an: Tận tụy, trách nhiệm trong công việc, nhân ái, hết lòng vì nước vì dân.
Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên, việc nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị văn hóa vừa là yêu cầu công tác, đồng thời là nhu cầu tự thân. Bởi thực tế, việc chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, tuân thủ chế độ trực chỉ huy, trực ban, ứng trực; đề cao tính tập thể trong sinh hoạt; đảm bảo trật tự nội vụ nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ, chỉnh trang đơn vị thật khang trang, xanh - sạch - đẹp chính là cơ sở để thiết lập nên một môi trường làm việc văn minh, lịch sự, tạo nên nét văn hóa riêng biệt của lực lượng CAND.
Thứ ba, văn hóa Công an nhân dân là văn hóa ứng xử “vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BCA ngày 20/3/2023 của Bộ Công an Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã chú trọng thực hành văn hóa “vì dân phục vụ”, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm cho nhân dân “hiểu Công an, yêu Công an và giúp đỡ Công an”. Nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chú trọng việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân, coi đây là yếu tố quyết định, cội nguồn sức mạnh và lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”; lan toả nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Công an tỉnh Điện Biên đã phát động mạnh mẽ trên hàng trăm mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động gắn với thực hiện các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì từ trước, tiêu biểu như mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân phục vụ”, “4 xin, 4 luôn”… Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Công an tỉnh Điện Biên xác định rõ: Căn cốt của lối sống văn hóa trong lực lượng công an chính là luôn thể hiện sự “kính trọng, lễ phép với Nhân dân” thông qua việc tăng cường vai trò giám sát, phản biện của quần chúng nhân dân. Hoạt động giám sát của Nhân dân là sự thể hiện cụ thể của việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, của chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chính vì vậy, để dân tin, dân ủng hộ và giúp đỡ, Công an tỉnh Điện Biên đã quan tâm phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân trên mọi lĩnh vực bảo đảm ANTT cũng như xây dựng lực lượng. Thông qua việc quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh Điện Biên có cơ hội được gần gũi nhiều hơn, chia sẻ kinh nghiệm công tác cũng như học hỏi từ Nhân dân và nhận từ nhân dân những ý kiến phản hồi về cách thức, thái độ và trách nhiệm thực thi công việc. Đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như mô hình “Cụm dân cư không có tội phạm”, “Dòng họ bình yên”, “Khu phố bình yên”, “Cụm dân cư, phường xã an toàn về ANTT”, “Bản làng không có tà đạo, đạo lạ”.... Xây dựng, củng cố 137 cụm liên kết về ANTT, 1.547 tổ ANND, 45 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 668 tổ thanh niên xung kích, 62 dòng họ bình yên, 53 phố, bản, xã phường tự quản về ANTT, 1.560 tổ hòa giải, 30 nhóm nòng cốt và 09 câu lạc bộ MTTQ với pháp luật, nhiều mô hình đã phát huy tính hiệu quả, tạo nền móng cho xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần phát huy vai trò tự giác của nhân dân, trách nhiệm của mỗi cộng đồng và xã hội trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trên lĩnh vực PCCC và CNCH, người dân đã tin tưởng, ủng hộ lực lượng công an  khi chủ động thành lập các mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Tiếng kẻng PCCC”. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình nhằm giữ gìn và bảo đảm công tác PCCC ngay tại cơ sở theo đúng phương châm “4 tại chỗ” an toàn, hiệu quả.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng chính là một bài học kinh nghiệm quý giá của Công an Điện Biên trong việc thực hiện lối sống văn hóa. Thực hiện tốt quy chế này tức là chúng ta phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đảng ủy - Ban giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm tập trung đổi mới công tác tăng cường CBCS xuống cơ sở, thực hiện ba cùng với nhân dân, chú trọng các địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn nắm chắc địa bàn, tình hình hoạt động của các loại đối tượng; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền đạo trái pháp luật, nhằm lôi kéo quần chúng vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền ở cơ sở. Năm 2017, trước tình trạng di cư tự do và phá rừng tại địa bàn huyện biên giới Mường Nhé diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng ANTT, Công an tỉnh đã chủ động, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành liên quan cùng tham gia, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Công an tỉnh đã thành lập 7 tổ công tác, huy động trên 1.000 lượt CBCS xuống cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và rà soát, sắp xếp ổn định dân cư, bố trí giao đất, giao rừng cho Nhân dân theo đúng quy định. Kết quả này đã góp phần quan trọng phục vụ hoàn thành xong trước tiến độ về thực hiện Đề án 79 của Chính phủ "Sắp xếp, ổn định dân cư; phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh tại huyện Mường Nhé đến năm 2020". Ngoài ra, thông qua nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân và bám nắm địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, Công an tỉnh Điện Biên đã đấu tranh làm tan rã hoạt động lập "Vương quốc Mông" trên địa bàn.
Thứ tư, văn hóa Công an nhân dân thể hiện thông qua đời sống văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn tính nghệ thuật với tính tư tưởng, tính Đảng, tính chiến đấu; có ý nghĩa định hướng quan trọng cho thực tiễn sáng tác. Hoạt động phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong lực lượng cũng đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.
Thời gian tới, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển toàn diện hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, đòi hỏi mỗi CBCS Công an nhân dân không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hoá trong công tác, chiến đấu, ứng xử và cuộc sống thường ngày. Lối sống có văn hoá chính là cơ sở, là nền tảng để hình thành phong cách của người CBCS Công an nhân dân. Để góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng và phát triển đất nước, tiếp nối truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua, hướng đến xây dựng lực lượng CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, củng cố hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Công an tỉnh Điện Biên đề xuất một số giải pháp cụ thể:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt làm nên sức sống, cội nguồn sức mạnh, bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân.
Hai là, đề cao xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện nghiêm chỉnh và thường xuyên các quy tắc ứng xử, đưa văn hóa ứng xử của Công an nhân dân đi vào nề nếp, trở thành nét đẹp nội sinh trong mỗi CBCS. Chú trọng việc xây dựng “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân”, gắn với xây dựng người chiến sĩ công an “Văn hóa - Kỷ cương - Trách nhiệm” trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.
Ba là, xây dựng văn hóa Công an nhân dân gắn với trách nhiệm từng cá nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ, đảng viên nơi cư trú.
Bốn là, tăng cường đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng văn học, nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình, qua đó tạo “sức đề kháng” và “khả năng miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ trước các yếu tố phản văn hóa, thông tin xấu, độc, nhất là trên môi trường công nghệ số.
Năm là, tiếp tục phát huy triệt để vai trò, thế mạnh của các phương tiện truyền thông Công an nhân dân trong xây dựng văn hóa, tuyên truyền định hướng xã hội; tăng thời lượng phóng sự tuyên truyền văn hóa, hình ảnh đẹp và những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và trong phòng, chống đại dịch COVID - 19.
Xây dựng và phát huy văn hóa Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”; trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong Di chúc thiêng liêng… 
 

Tác giả bài viết: Đại tá Ngô Thanh Bình Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn