Những kết quả đạt được trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạo về ANTT

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạo về ANTT
Thực hiện Đề án của Bộ Công an về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tiến hành chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); trên cơ sở đề xuất địa bàn chuyển hóa của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh Quyết định phê duyệt 44 địa bàn cấp xã để tiến hành chuyển hóa. Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo cùng cấp và Ban Chỉ đạo cấp xã; đã kiện toàn 09 Ban Chỉ đạo cấp huyện, 44 Ban Chỉ đạo cấp xã, mở 48 hội nghị (04 cấp huyện, 44 cấp xã) để triển khai thực hiện công tác chuyển hóa, huy động trên 1.550 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tham gia thực hiện trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; quá trình triển khai thực hiện Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, hằng năm tổ chức kiểm tra công tác chuyển hóa tại Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nhằm đánh giá thực trạng tình hình, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn trong thời gian tiếp theo.
Thực hiện Đề án của Bộ Công an về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tiến hành chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); trên cơ sở đề xuất địa bàn chuyển hóa của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh Quyết định phê duyệt 44 địa bàn cấp xã để tiến hành chuyển hóa. Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo cùng cấp và Ban Chỉ đạo cấp xã; đã kiện toàn 09 Ban Chỉ đạo cấp huyện, 44 Ban Chỉ đạo cấp xã, mở 48 hội nghị (04 cấp huyện, 44 cấp xã) để triển khai thực hiện công tác chuyển hóa, huy động trên 1.550 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tham gia thực hiện trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; quá trình triển khai thực hiện Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, hằng năm tổ chức kiểm tra công tác chuyển hóa tại Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nhằm đánh giá thực trạng tình hình, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn trong thời gian tiếp theo.
Sau 3 năm triển khai thực hiện tại các địa bàn chuyển hóa được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT nói chung, tham gia thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn nói riêng đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT được chú trọng, tiến hành rộng rãi, một cách toàn diện, mạnh mẽ, tích cực, đã tổ chức 2.238 buổi với 120.496 lượt người tham gia; công tác xây dựng, hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố kiện toàn 786 cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ chủ chốt ở khu dân cư; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp... hằng năm, 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả và được nhân rộng, đã xây dựng mới được mới 04 mô hình; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về TTATXH được triển khai đồng bộ, quyết liệt; đã điều tra làm rõ 342 vụ phạm pháp hình sự, bắt 434 bị can, công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 20 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác nhân rộng, điển hình tiên tiến được quan tâm, đã có 38 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng... Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu được nhiều kết quả quan trọng nên tình hình ANTT trên địa bàn chuyển hoá chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm, nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng và phát huy hiệu quả, vai trò của cấp ủy, chính quyền được tăng cường, nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm ANTT được nâng lên, từ năm 2017 đến nay đã chuyển hóa thành công 42/44 địa bàn vượt chỉ tiêu so với Đề án đề ra, tạo môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 

Cán bộ phòng XDPT BV ANTQ tổ chức cho dân ký cam kết bảo đảm ANTT
 
Để tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tiếp theo đạt kết quả cao cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo bảm ANTT;  phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn chuyển hóa; duy trì và giữ vững ổn định những địa bàn đã chuyển hóa, không để phức tạp trở lại. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, Công an tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; đa dạng hóa các hoạt động, hình thức tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" và các hình thức lấy ý kiến nhân dân khác; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý từ sớm, từ cơ sở, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống. Gắn việc nhiệm vụ bảo đảm ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và địa phương, kết hợp với quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.
Tăng cường thực hiện, phát huy hiệu lực, hiệu quả, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý nhà nước về ANTT. Nâng cao chất lượng các mặt công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội; áp dụng có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.
Phát hiện, phổ biến, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT, gắn với công tác chuyển hóa địa bàn; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phòng chống tội phạm và thực hiện chuyển hóa địa bàn.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức giao ban, sơ, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, rút ra kinh nghiệm; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định; bố trí kinh phí, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyển hóa thành công, đạt tỉ lệ năm sau cao hơn so với năm trước./.
                               

Tác giả bài viết: Xuân Sang, Mùa Sinh-Phòng PV05 Công an tỉnh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn