Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng

Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng
Ngày 29/9/2023 Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2023 quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng.
Ngày 29/9/2023 Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2023 quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\cung-cap-thong-tin-luc-luong-cong-an-nhan-dan-tren-moi-truong-mang.jpg
Ảnh minh hoạ
 
Thông tư số 45/2023/TT-BCA áp dụng đối với đối tượng là công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ tham gia cung cấp thông tin và quản lý công tác cung cấp thông tin của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng.
Việc cung cấp thông tin của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng phải đáp ứng theo 05 nguyên tắc chung. Trong đó, việc cung cấp thông tin của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, các quy định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử (gọi chung là Cổng thông tin điện tử) của Công an các đơn vị, địa phương phải bảo đảm các chức năng hỗ trợ cơ bản, chức năng tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các quy định của pháp luật có liên quan và chỉ được dẫn nguồn thông tin từ Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, nhà nước; không dẫn các thông tin không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Thông tin cung cấp là những thông tin công khai, không thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ và nội bộ ngành Công an, không phải là thông tin, tài liệu có quy định không được đăng tải công khai trên mạng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân.
Trên môi trường mạng Internet, kênh cung cấp thông tin của Bộ công an có 02 tên miền truy cập là: bocongan.gov.vn và mps.gov.vn.
Thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, công an cấp tỉnh cung cấp trên môi trường mạng bao gồm những quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 42/2022/NĐ-CP và một số các nội dung thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả điều tra các vụ án, vụ việc; về các dịch vụ công trực tuyến đơn vị đang triển khai thực hiện; thông tin các chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…
Căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị công an cấp tỉnh quyết định việc xây dựng các trang thành phần và điều chỉnh, bổ sung các chuyên mục thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, công an tỉnh./.


Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn