Cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật, bổ sung và đồng bộ dữ liệu trên hệ thống CSDLQG.

Cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật, bổ sung và đồng bộ dữ liệu trên hệ thống CSDLQG.
Tính đến ngày 14.6.2022, Công an Điện Biên đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin trên dữ liệu dân cư. Từ đó kết nối, đồng bộ thông tin với các hệ thống khác phục vụ hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn.
 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh TTĐT 17.6.22\6cc6426afe2c3d72643d.jpg

Ảnh minh hoạ

 

Tính đến ngày 14.6.2022, Công an Điện Biên đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin trên dữ liệu dân cư. Từ đó kết nối, đồng bộ thông tin với các hệ thống khác phục vụ hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

Đã thu nhận 428.713 hồ sơ CCCD, trong đó 421.365 hồ sơ thường trú, 7.311 hồ sơ tạm trú; số CCCD kèm định danh điện tử đã cấp là 17.635 hồ sơ. Địa bàn tỉnh đã cấp 97.931 hồ sơ định danh điện tử, 230.965 số định danh. Cấp 11.161 tài khoản ngân hàng và kết nối, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống để phục vụ việc thực hiện các giao dịch.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất./.

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh TTĐT 17.6.22\6cc6426afe2c3d72643d.jpg

Ảnh minh hoạ

 

Tính đến ngày 14.6.2022, Công an Điện Biên đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin trên dữ liệu dân cư. Từ đó kết nối, đồng bộ thông tin với các hệ thống khác phục vụ hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

Đã thu nhận 428.713 hồ sơ CCCD, trong đó 421.365 hồ sơ thường trú, 7.311 hồ sơ tạm trú; số CCCD kèm định danh điện tử đã cấp là 17.635 hồ sơ. Địa bàn tỉnh đã cấp 97.931 hồ sơ định danh điện tử, 230.965 số định danh. Cấp 11.161 tài khoản ngân hàng và kết nối, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống để phục vụ việc thực hiện các giao dịch.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất./.

Thu Trang

Tác giả bài viết: Thu Trang