Hội nghị quán triệt Quy định 24 về thi hành điều lệ Đảng

Hội nghị quán triệt Quy định 24 về thi hành điều lệ Đảng
Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Đại tá Tráng A Tủa, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội.
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾT QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 24-QĐ/TW, HƯỚNG DẪN SỐ 01-HD/TW VÀ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ
 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, BCH TW KHÓA XIII
 
Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Đại tá Tráng A Tủa, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội.
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Theo đó, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, góp ý cụ thể vào các báo cáo: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm… Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã quán triệt những điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng...
Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, yêu cầu đảng bộ các cấp gắn với chưc năng, nhiệm vụ được giao và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn