Khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2022

Khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2022
​Công an Điện Biên vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2022. Trong thời gian 05 ngày, học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được quán triệt những chuyên đề gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.
Công an Điện Biên vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2022.
Trong thời gian 05 ngày, học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được quán triệt những chuyên đề gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022
 
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được quán triệt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, TTATXH; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn