Khối Nội chính tỉnh tổ chức Ký giao ước thi đua năm 2023

Khối Nội chính tỉnh tổ chức Ký giao ước thi đua năm 2023
Chiều ngày 21/2, các cơ quan khối Nôi chính tỉnh đã tiến hành triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Chiều ngày 21/2, các cơ quan khối Nôi chính tỉnh đã tiến hành triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các cơ quan Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

Các cơ quan khối nội chính tỉnh thống nhất phát động và đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm QP-AN của tỉnh năm 2023; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh, chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của UBND tỉnh; thực hiện tốt, toàn diện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực chất có tác dụng nêu gương, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý…

 

Tác giả bài viết: Trường Long