Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Từ ngày 27 - 29/7/2021, Công an Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị.
 Từ ngày 27 - 29/7/2021, Công an Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị.
 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ các phòng Công an tỉnh
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Cấp ủy lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đảng viên, CBCS trong đơn vị
 
Để việc triển khai học tập được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức 10 lớp với 737 đảng viên, cán bộ, chiến sỹ các phòng ban Công an tỉnh. Tại các lớp,  đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được tiếp thu những vấn đề mới, trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đặc biệt là kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: An ninh Điện Biên

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn