Quán triệt, triển khai kết luận số 13 KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận số 15 KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng.

Quán triệt, triển khai kết luận số 13 KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận số 15 KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng.
Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW
Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\TTĐT 31.12.21\Ảnh TT ĐT 31.12.21\IMG_9507.JPG
Toàn cảnh hội nghị
 
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đã được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT thời gian qua. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Ban Bí thư ban hành Kết luận số 15-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính quyền trong cả nước kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần Kết luận số 13 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15 của Ban Bí thư đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách. Tăng cường xây dựng lực lượng công an các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, từng bước hiện đại, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm ANTT tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Tuấn Tày

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn