Tăng cường công tác phối hợp trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Thực hiện Công văn số 4813/V01-P05, ngày 25/8/2022 của Văn phòng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.
Quy chế phối hợp gồm 3 chương và 15 điều, quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao (gọi tắt là các Bộ) trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
Theo Quy chế, các bên sẽ cùng tổ chức các đoàn liên ngành để thực hiện việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
Quy chế quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ngành trong việc tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân; tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân; kiểm tra, thực hiện các biện pháp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ; thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân./.

Tác giả bài viết: ANĐB