Thông báo Trang TTĐT, các trang mạng xã hội về Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào.

​Thực hiện Kế hoạch số 2475/KH-UBND ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào
Thực hiện Kế hoạch số 2475/KH-UBND ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về  việc Đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022. Nhằm tuyên truyền quảng bá về Ngày hội và vùng đất và con người Điện Biên đến với đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước, Chuyên mục của Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội về Ngày hội được xây dựng tại địa chỉ dường dẫn của các trang như sau:
1. Websitehttp://svhttdl.dienbien.gov.vn/portal/Home/default.aspx
2. Chuyên mụchttp://svhttdl.dienbien.gov.vn/portal/KenhTin/Ngayhoi
3. Facebookhttp://www.facebook.com/svhttdltinhdienbien
4. Fanpage Ngày hộihttp://www.facebook.com/Ngayhoivietlao
Thông báo để Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân biết, khai thác sử dụng và tuyên truyền về Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022./.