Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông