Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ