Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2022 của Công an huyện Điện Biên

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2022 của Công an huyện Điện Biên