Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông