Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 06/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 06/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông