Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông