Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông
Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông