Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông
Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông