Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an huyện Điện Biên

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an huyện Điện Biên
Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2021 của Công an huyện Điện Biên