Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông