Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 02/2021 của Công an huyện Tuần Giáo

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 02/2021 của Công an huyện Tuần Giáo