Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 4/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 4/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông
Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 4/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông