Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ
Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ