Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 6/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 6/2021 của Công an huyện Điện Biên Đông