Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an huyện Điện Biên

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an huyện Điện Biên