Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an thành phố  Điện Biên Phủ

Công khai nội dung Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2021 của Công an thành phố  Điện Biên Phủ