Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2023 của Công an huyện Tuần Giáo

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2023 của Công an huyện Tuần Giáo