Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2023 của Công an huyện Điện Biên Đông

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2023 của Công an huyện Điện Biên Đông

'