Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2023 của Công an huyện Tủa Chùa

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2023 của Công an huyện Tủa Chùa