Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2023 của Phòng Cảnh sát giao thông

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2023 của Phòng Cảnh sát giao thông