Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 11/2022 của Công an huyện Tủa Chùa

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 11/2022 của Công an huyện Tủa Chùa