Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Công an huyện Mường Nhé

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Công an huyện Mường Nhé