Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông