Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 4/2023 của Công an huyện Tủa Chùa

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 4/2023 của Công an huyện Tủa Chùa