Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 6/2022 của Công an huyện Điện Biên

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 6/2022 của Công an huyện Điện Biên