Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2022 của Công an huyện Mường Nhé

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 7/2022 của Công an huyện Mường Nhé