Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2022 của Công an huyện Điện Biên

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2022 của Công an huyện Điện Biên