Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2022 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2022 của Công an thành phố Điện Biên Phủ