Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với Công an cấp huyện trong lực lượng Công an tỉnh Điện Biên

1 Cơ sở pháp lý
  - Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011),
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
- Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
- Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
    Đảm bảo quy định Luật khiếu nại năm 2011
3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  - Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; giấy ủy quyền khiếu nại; Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);
- Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại;
- Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại;
- Biên bản công bố quyết định xác minh; (nếu cần thiết);
- Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (nếu có);
- Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);
- Biên bản tiếp nhận, làm việc, kiểm tra, xác minh;
- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng (nếu có);
- Tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung bị khiếu nại, giải trình về nội dung bị khiếu nại, ý kiến đề xuất đối với việc giải quyết khiếu nại (nếu có);
- Quyết định trưng cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định;
- Văn bản trao đổi hoặc tổ chức hội nghị xin ý kiến tư vấn (nếu có);
- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn (nếu có);
- Biên bản họp, thảo luận của Tổ xác minh;
- Biên bản thông báo dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại (nếu cần thiết);
- Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
- Quyết định đình chỉ hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu có);
- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai;
- Các tài liệu khác có liên quan.
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
 
x
 
 
x
x
 
x
x
x
 
x
x
x
x
 
4 Số lượng hồ sơ
  01 (một) bộ hồ sơ.
5 Thời hạn giải quyết
       - Đối với giải quyết khiếu nại lần đầu:
     + Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
     + Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
     - Đối với giải quyết khiếu nại lần hai:
    + Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.
     + Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.
6 Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  - Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện.
- Nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
7 Lệ phí
  Không
8 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
9 Quy trình xử lý công việc
B1
  • Tiếp nhận đơn khiếu nại Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Công an cấp huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.
B2
  • Thụ lý giải quyết khiếu nại Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết phải thông báo rõ lý do.
 
 
B3
  • Xác minh nội dung khiếu nại Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm: + Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay không cần phải tiến hành xác minh, kết luận theo trình tự quy định. + Trường hợp cần phải tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình xác minh hoặc giao cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại và quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an Quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
B4
  • Tổ chức đối thoại Thủ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại. Khi đối thoại, Thủ trưởng có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền tham gia ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại và yêu cầu của mình. Việc đối thoại được lập thành biên bản ghi đầy đủ nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thông nhất, những nội dung còn có ý kiến khác nhau (nếu có) và các bên cùng ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.
B5
  • Ra quyết định giải quyết khiếu nại Trưởng Công an cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 68/2014/TT-BCA và trong thời hạn 3 ngày làm việc phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và cơ quan quản lý cấp trên.
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn