Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

1 Cơ sở pháp lý
     - Luật số 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
   - Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
- Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
     - Phải có máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại kết nối 3G, 4G.
 - Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến lưu trú qua đêm.
3 Thành phần hồ sơ
     Không có hồ sơ mà chỉ thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, sổ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.
4 Số lượng hồ sơ
     Không.
5 Thời gian xử lý
     24 giờ/24 giờ.
6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện Biên.
   (CSLT truy cập vào trang thông tin Khai báo tạm trú và nhập các thông tin, sau đó lưu thông tin. Hệ thống sẽ xuất hiện dòng chữ lưu thông tin thành công thì xem như đã khai báo thành công)
7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
     24 giờ/24 giờ.
8 Lệ phí
     Không.
9 Quy trình xử lý công việc
B1  -  Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh và thực hiện như sau:
- Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tài khoản khai báo tạm trú trực tuyến cho người nước ngoài.
- Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được đăng ký.
B2    Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài trên trang thông tin Khai báo tạm trú trực tuyến.
B3    Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn